Værd at vide / Salgs-og Leveringsbetingelser
 
Hent som pdf


SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Generelt
I forbindelse med såvel mundtlige som skriftlige tilbud forbeholder vi os ret til mellemsalg. Det vil sige
vi råder over vort produktionsapparat og kan acceptere andre ordre i perioden mellem afgivet tilbud
og kundens accept.

Såvel købers telefoniske og skriftlige bestillinger er bindende når Trehøje Døre A/S’s skriftlige ordrebekræftelse foreligger på mail. På ordrebekræftelsen anføres tidspunkt for rettefrist. Hvis der sker rettelser efter denne dato forbeholder Trehøje Døre A/S sig ret til at kræve gebyr og omkostningsdækning herfor.

Det påhviler Trehøje Døre(TD) at levere produkter i henhold til ordrebekræftelse, der lever op til danske myndigheders krav.
Det påhviler Trehøje Døre(TD) at levere produkter i henhold til ordrebekræftelse, der lever op til danske myndigheders krav.

Levering
De angivne leveringsterminer overholdes så vidt muligt. Der tages forbehold for uforudsete hindringer og force majeure i egen produktion, hos leverandører eller underleverandører. Som force majeure medregnes arbejdskonflikter og anden vanskelighed med at skaffe arbejdskraft, maskinnedbrud, materialer, hjælpestoffer, produktionsafbrydelser, manglende transportmuligheder, trafikforstyrrelser og øvrige forhold udenfor vor kontrol.

Risiko for beskadigelse overgår til køber, når varen er aflæsset på leveringsadressen. Det forudsættes at varen aflæsses i original emballagen, med truck ført af fører med gyldigt truckcertifikat. Vi forbeholder os ret til at levere på paller op til 2100 mm i højden.

Køber er ansvarlig for at varen i ordrebekræftelsen er lovlig og anvendelig til hans brug.

Vi påtager os intet ansvar for udgifter til ventepenge, dagbøder, leje af kran/truck o.lign. i forbindelse med for sen eller mangelfuld levering af varer. Vi er kun ansvarlig for sådanne forhold, hvis der forud for forsinkelsen foreligger en skriftlig aftale herom.

Reklamation
Køberen bør ved modtagelsen kontrollere overensstemmelse med følgeseddelen. Det påhviler køber at undersøge varens tilstand umiddelbart ved modtagelsen, inden videre forarbejdning eller montering finder sted. Reklamation i tilfælde af fejl eller mangler skal ske skriftligt snarest muligt, dog senest 8 dage efter leveringen, eller 8 dage efter den/de burde være konstateret. Fakturakopi skal vedlægges reklamationsbeskrivelsen. Såfremt Trehøje Døre A/S kan godkende reklamationsbeskrivelsen, skal dørene returneres for nærmere inspektion. Berettigede reklamationer for såvidt angår lagervarer ombyttes hurtigst og specialprodukter ombyttes/udbedres snarest.

Såfremt der konstateres mangler ved det solgte, har vi ret til omlevering eller udbedring af manglen. Omkostninger ved evt. afmontering og indmontering af nye dele er os uvedkommende.

For døre, der anbringes mellem opvarmede og uopvarmede rum, ydes der ingen garanti mod kastning og krumning. Kastning og krumning kan forekomme på grund af uens varme-/og fugtighed på dørpladens sider.

Trehøje Døre hæfter ikke for tab og følgeskader der opstår. Det økonomiske ansvar ved mangler er maksimalt det fakturerede beløb for den mangelfulde vare. Eventuelle fakturaer modtages ikke uden forudgående aftale og med rekv. nr. påført.

Betaling
Betaling skal ske i henhold til TD’s betalingsbetingelser. Hvis betalingsfristen ikke over¬holdes har vi ret til at foretage tilbageholdelse af øvrige varer og foretage eventuel modregning, indtil forfaldne beløb er betalte. Vi forbeholder os ret til ved manglende overhol¬delse af betalingsfristen at debitere renter.

Byggeleveranceklausul
Varer der leveres til byggeri i Danmark, leveres i overensstemmelse med byggeleverance¬klausulen fra Boligministeriets byggestyrelse. Den siger:

“Leverandørens ansvar for mangler ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvor leverancen indgår. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Såfremt det er godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke - eller kun med stor vanskelighed - kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, der er tale om mangler ved hans leverance.”

Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller den efterfølgende køber i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen kan i givet fald behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.
Ørnhøj, november 2018
Trehøje Døre A/S  | Tlf.: 96926000 | trehoeje@trehoeje.dk